Oddny Eir Aevarsdottir,
Naslovi od: Oddny Eir Aevarsdottir,Zemlja i mir